Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), marki FastWWW.pl oraz FastShell.pl, których właścicielem jest firma FastTeam.pl Arkadiusz Nierychlewski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, 87-600 Lipno, NIP: 4660417990, REGON: 341424701


§1 Definicje


FastTeam.pl – FastTeam.pl Arkadiusz Nierychlewski; jednostka świadcząca usługi drogą elektroniczną z zastosowaniem zasad poniższego regulaminu

Abonent/Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy korzystający z usług FastTeam.pl, na rzecz której zawarta została umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


§2 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług oferowanych przez firmę FastTeam.pl, opublikowanych na stronie FastWWW.pl oraz FastShell.pl. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 13 maja 2013 roku.

2. Złożenie zamówienia na usługę oferowaną przez FastTeam.pl oznacza pełne i bezwarunkowe zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu przez Abonenta stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Abonentem

4. Abonent oświadcza, że został poinformowany o prawie do wglądu, modyfikacji swoich danych osobowych, a także o przysługującym mu prawie do usunięcia i zapomnienia danych osobowych.

5. FastTeam.pl zastrzega sobie prawo przeprowadzania niezbędnych i nieplanowanych prac technicznych, skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach planowanych prac do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.

6. FastTeam.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.

7. Abonent rejestrując się w panelu klienta firmy FastTeam.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości, dotyczących zakupionych usług, rachunków lub informacji dotyczących firmy FastTeam.pl

8. FastTeam.pl ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi, czy też odstąpienia od zawartej umowy z Abonentem w sytuacji:

- Abonent złamał Regulamin FastTeam.pl

- Abonent korzystał z usług w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem

- Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe

9. FastTeam.pl na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych klienta.


§3 Ograniczenia


1. Na swoich serwerach FastTeam.pl zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.

2. FastTeam.pl dopuszcza na swoich serwerach witryny erotyczne, jednak po wcześniejszych uzgodnieniach z Abonentem.

3. Prawo do uruchamiania skryptów i programów w ramach wykupionej usługi przysługuje tylko i wyłącznie właścicielowi danej usługi.

4. Zabronione są wszelkie próby złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW, poczty.

5. Ingerencja w usługi jakiegokolwiek użytkownika, komputera lub sieci bez jego woli i zgody.

6. Używanie lub dystrybucja narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.

7. Wysyłanie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu)

8. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, FastTeam.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Abonenta. O ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem poczynionych kroków.

§3 Płatności

1. Za korzystanie z usług oferowanych przez FastTeam.pl pobierana jest opłata z góry za okres rozliczeniowy zadeklarowany przez Abonenta.

2. Okres rozliczeniowy trwa minimum 1 miesiąc (30 dni)

3. Jeżeli Abonent nie poinformuje FastTeam.pl co najmniej 14 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rozwiązaniu umowy, FastTeam.pl wygeneruje elektroniczny dokument, będący podstawą do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego.

4. FastTeam.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi w przypadku:

-zmiany stawki podatku VAT

-wysokich kursów walut zagranicznych

-wysokiej stopy inflacji

5. W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie zawieszana. Jeżeli w terminie 1 dnia od zawieszenia usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia przez FastTeam.pl jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane.

6. FastTeam.pl przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po uregulowaniu przez Abonenta opłat. W przypadku trwałego usunięcia usługi zostanie ona utworzona na nowo po uregulowaniu opłat przez Abonenta.

§4 Odstąpienie umowy

1. Dokonując zamówienia wszelkich usług firmy FastTeam.pl, które są realizowane np. serwery dedykowane, hosting www, domeny, certyfikaty ssl, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z pkt. 1, art. 38. Ustawy o prawach konsumenta).

2.Składając zamówienie na usługę z automatyczną aktywacją w FastShell.pl, Użytkownik wyraża zgodę na jej natychmiastową aktywację, tracąc tym samym możliwość odstąpienia od umowy.


§4 Odpowiedzialność


1. FastTeam.pl gwarantuje czas dostępności usługi 99,8 % w ciągu roku.

2. W przypadku ciągłej niedostępności usługi powyżej 12h, Abonentowi przysługuje rekompensata w formie przedłużenia abonamentu usługi według uznania FastTeam.pl.

3. W wyniku awarii FastTeam.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę plików klienta. Abonent jest zobowiązany do wykonywania we własnym zakresie kopii zapasowych.

4. FastTeam.pl w ramach umowy świadczy podstawową pomoc techniczną związaną z zakupioną usługą.

5. FastTeam.pl może odmówić udzielenia pomocy technicznej, jeśli wykracza ona poza zakres podstawowej pomocy lub gdy Usługobiorca nie uiścił opłaty za dodatkowe zlecenie.

6. Do podstawowej pomocy technicznej nie zalicza się modyfikacji skryptów, konfiguracji usług, instalacji skryptów, itp.

7. Ceny dodatkowej pomocy technicznej dostępne są ustalane indywidualnie.

8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone przez Usługobiorcę na udostępnionych mu usługach.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi bądź nienależyte usługi:

-w wyniku działania wirusów lub robaków komputerowych

-uzyskania nieautoryzowanego dostępu do konta Usługobiorcy przez osoby trzecie

-korzystania z usług w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem

-w wyniku działania siły wyższej

-w wyniku awarii oprogramowania lub sprzętu, której nie można było przewidzieć, ani zapobiec przed zdarzeniem

-w wyniku awarii lub innych zdarzeń podmiotów, z usług których korzysta Usługodawca

10. Abonent zobowiązuje się utrzymywać w Panelu Klienta aktualne dane kontaktowe.

11. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za treści, które znajdują się na jego koncie.

12. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za jego dane znajdujące się na serwerach Usługodawcy.

13. W związku z nieprawidłowym korzystaniem z usług przez Abonenta, FastTeam.pl może dochodzić odszkodowania za straty poniesione przez Abonenta.


§4 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.Polityka prywatności§.1 Postanowienia Ogólne


Administratorem danych jest Arkadiusz Nierychlewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FastTeam.pl Arkadiusz Nierychlewski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, 87-600 Lipno, NIP: 4660417990, REGON: 341424701

Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Serwisu internetowego FastShell.pl. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.


§2. Administrator Danych


Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP, wersja systemu operacyjnego.

Przedstawiciel administratora danych osobowych

W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się z Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych za pomocą:

mail: biuro@fastteam.pl

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

mail: biuro@fastteam.pl

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, reklamacji bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług

d. w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej

e. w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów

f. w celu badania rynku i opinii

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.


§3. Pliki cookies


Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy FastTeam.pl Arkadiusz Nierychlewski w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki Cookiem:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Niniejszy serwis wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies.